Algemene Toegankelijkheid voor iedereen

Door Dinie Veld-Fonk op 14 november 2016

In 2016 zijn de Eerste en de Tweede Kamer akkoord gegaan met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In aanvullende wetgeving is in Nederland daarnaast de Algemene Toegankelijkheid vastgelegd. Met als gevolg dat in de toekomst toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering dienen te zijn. Deze wetgeving wordt nu uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur en zal naar verwachting per 1-1-2017 worden ingevoerd. De gemeenten zijn dan aan zet om op lokaal niveau de Algemene Toegankelijkheid voor iedereen, waar het kan en zodra het kan, te realiseren.

In de praktijk is de samenleving nog lang niet goed toegankelijk voor iedereen. Mensen met een beperking ervaren veel belemmeringen bij hun alledaagse activiteiten, zoals tijdens het lopen op stoepen en straten, het boodschappen doen en het gebruik van het openbaar vervoer. Maar ook bij de toegang tot informatie op papier en digitaal via websites, etc. Deze belemmeringen maken dat mensen met een beperking minder zelfstandig kunnen zijn en soms meer dan nodig op hulpmiddelen en hulp van anderen zijn aangewezen.

Alle fracties van de PvdA in Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de handen ineengeslagen en maken zich sterk voor de Algemene Toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Uiteraard van de fysieke omgeving, maar ook van informatie, opleidingen, werk en voorzieningen. Ook de PvdA Meppel maakt zich hier hard voor.

In de Perspectiefnota 2017-2020 en in de Begroting 2017 heeft het college aangegeven, naast voortzetting van de plannen en de transformatie in het Sociaal Domein, nu en in de toekomst ook een kwaliteitsslag te willen maken in de bestaande stad en in fysieke leefomgeving. Wat onze fractie betreft hangen deze ontwikkelingen nauw met elkaar samen. Door bij de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen al rekening te houden met algemene toegankelijkheid voor alle mensen, dus mensen met en zonder beperking, mensen met kinderwagens en ouderen die gebruik maken van hulpmiddelen, etc., kan echt een kwaliteitsslag gemaakt worden.

De PvdA fractie heeft tijdens de behandeling van de Perspectiefnota en tijdens de Begrotingsvergadering aandacht gevraagd voor de Algemene Toegankelijkheid. Bij de Begrotingsvergadering hebben wij een motie ingediend waarin wij het college oproepen om bij de plannen en de realisatie van de kwaliteitsverbetering van de bestaande stad, samen met de maatschappelijke partners, te anticiperen op de komende wetgeving en de Algemene Toegankelijkheid voor iedereen.

 

Dinie Veld-Fonk

Dinie Veld-Fonk

Dinie Veld-Fonk (66) is getrouwd en is moeder van twee kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Geboren in Delft, verhuisde ze na in Brabant en Limburg te hebben gewoond naar Amsterdam, waar in de jaren zeventig, in tijden van zware werkloosheid, nog voldoende werk was. Sinds 1977 woont ze in Meppel, eerst in Koedijkslanden, en

Meer over Dinie Veld-Fonk