Verkiezingsthema´s 2018

Op basis van ons verkiezingsprogramma voor de aankomende raadsperiode hebben we een tiental speerpunten geformuleerd, waarmee de PvdA Meppel onze Meppeler samenleving de aankomende vier jaar socialer, veiliger en duurzamer wil maken. Hieronder vindt u deze speerpunten terug, met een beknopte beschrijving van onze visie op deze thema´s. Wilt u meer weten? Kijk dan eens bij onze standpunten of download hier ons volledige verkiezingsprogramma!

 

1. Werk

De PvdA Meppel zet zich in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, levert sociale contacten op en vermindert de afhankelijkheid van anderen. Daarom zetten wij in op het behoud van stageplekken en arbeidsplaatsen bij verschillende gemeentelijke diensten. Waar het vinden van een baan niet meteen lukt, zet de PvdA zich in voor een fatsoenlijke uitkering en een gemeente die zich inzet voor een snelle re-integratie op de arbeidsmarkt. Daarnaast bevordert de PvdA actief bedrijvigheid in en om de Meppeler binnenstad, mede in het licht van de werkgelegenheid.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´werk´ in de rubrieken werk en inkomen.

 

2. Meedoen

Kunnen blijven wonen waar je woont als je ouder wordt of gehandicapt raakt dat vinden wij bij de PvdA belangrijk dit is belangrijk voor het meedoen van iedereen in onze maatschappij.
Meedoen betekent voor de PvdA ook dat de gemeente er moet zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´meedoen´ in de rubriek zorgen voor meedoen.

 

3. Armoede

Het is onacceptabel dat er kinderen in armoede opgroeien. Het is onze opdracht om samen met de inwoners van Meppel solidariteit te organiseren. Alle initiatieven toetsen we aan het principe “geen kind onder de armoedegrens”. Op voorhand meer geld vrijmaken is nu niet noodzakelijk. Indien deze noodzaak er wel is moet er gehandeld worden.

 

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´armoede´ in de rubrieken werk en inkomen.

 

4. Onderwijs, sport & cultuur

De PvdA Meppel wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, gelijke kansen voor elk kind en goede huisvesting van scholen en de daarbij behorende studenten. Elk kind moet bovendien de kans hebben te sporten of zich cultureel te ontwikkelen. De PvdA Meppel vindt dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Door te investeren in sport en beweging en de daarvoor bestemde faciliteiten bevorderen we de gezondheid van mensen. Ondersteuning van goede culturele voorzieningen blijft daarnaast een belangrijk punt op onze agenda: de PvdA is trots op het rijke culturele leven in Meppel.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´ontwikkeling´ in de rubrieken onderwijs & jeugdzorg en sport & cultuur.

 

5. Veiligheid

Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Wat betreft verkeers-veiligheid zorgen we voor veilige fietsroutes. Het zo snel mogelijk realiseren van een veilige oversteek van en naar Nieuwveenselanden is voor ons een prioriteit.
Rond scholen zijn er veilige schoolzones.  We zorgen voor veilige fietspaden en trottoirs en een goede straat- en parkverlichting. Wanneer het gaat om veiligheid wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar dat nodig is. Je kunt je alleen verbonden voelen met anderen als je je veilig voelt: in je eigen huis, in je directe omgeving, in je dorp of stad. Betrokkenheid van bewoners is daarbij belangrijk.
De gemeente faciliteert deze betrokkenheid.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´veiligheid´ in de rubrieken natuur, milieu & verkeer en wonen, wijken & veiligheid.

 

6. Wonen en Wijken

De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van Meppel. Meppelers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun buurt. De PvdA Meppel blijft de wijkplatforms stimuleren. Ook voor de organisatie van de zorg vormt de wijk het uitgangspunt. Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt,dat vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Om zorg en hulp dichtbij te organiseren wordt er geïnvesteerd in sociale wijkteams op buurtniveau. Meer zeggenschap voor wijkplatforms ondersteunen wij.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´wijken´ in de rubrieken wonen, wijken & veiligheid en zorgen voor meedoen.

 

7. Zorg

De PvdA wil dat er meer gezondheidscentra in de wijken komen, zo komt zorg dichter bij de bewoners van Meppel. In en vanuit de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en eventueel andere hulpverleners samen. De PvdA wil dat we mantelzorgers ondersteunen met praktische oplossingen. Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.
Zeker zijn van goede zorg dichtbij en thuis.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´zorg´ in de rubriek zorgen voor meedoen.

 

8. Regionale
samen-
werking

De PvdA Meppel geeft krachtige ondersteuning aan de initiatieven voor samenwerking met de gemeenten Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. We stimuleren bovendien de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Zwolle-Meppel. Dit samenwerkingsverband biedt kansen voor de regionale economie. We zorgen voor een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat
door onze bedrijventerreinen up-to-date te houden.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´regionale samenwerking´ in de rubrieken economie en werk.

 

9. Haven

We steunen de havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel met kracht. We zijn voor de uitbreiding van de haven ten behoeve van de MCS containerterminal.
De samenwerking biedt potentie voor economische groei in de regio.
Als dit ten koste van natuurgebied gaat moet er wel compensatie plaats vinden.

 

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´haven´ in de rubriek economie.

 

 

10. Milieu

De PvdA streeft naar een duurzame economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen in
plaats van fossiele grondstoffen. Lokaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. De PvdA Meppel zet zich in voor een gemeente die nieuwe duurzame initiatieven stimuleert. Door ons afval nog beter te scheiden kan het nog beter als grondstof worden hergebruikt.

Lees meer over onze standpunten t.a.v. het thema ´milieu´ in de rubriek natuur, milieu & verkeer.