Standpunten

Zoeken

Bestuur

De PvdA-fractie blijft in gesprek met de samenleving en voert open discussies met burgers, maatschappelijke instellingen.

Lees verder

Economie

We zorgen voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken.

Lees verder

Financiën

De PvdA kiest ervoor bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het zicht raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.

Lees verder

Inkomen

Ondersteunen we kwetsbare mensen blijft een speerpunt ook nu de economie weer aantrekt.

Lees verder

Natuur, milieu en verkeer

Voor de PvdA betekent dit onder andere een economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Een harmonieuze verhouding tussen mens en natuur hoort hier als vanzelfsprekend bij.

Lees verder

Onderwijs en Jeugdzorg

De samenleving, die ons voor ogen staat is een samenleving, waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. We willen het beste onderwijs voor alle kinderen.

Lees verder

Sport en cultuur

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar, ze dragen bij aan de sociale cohesie van Meppel. Door te investeren in sport en beweging bevorderen we de gezondheid van mensen.

Lees verder

Werk

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving.

Lees verder

Wonen, wijken en veiligheid

We willen in Meppel een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn.

Lees verder

Zorgen voor meedoen

De transitie van de jeugdzorg, AWBZ, en Participatiewet naar de gemeente Meppel heeft plaatsgevonden. De gemeente kent zijn inwoners goed en kan nu zelf kiezen, welke beslissingen voor de inwoners van Meppel belangrijk zijn.

Lees verder