Zorgen voor meedoen

De transitie van de jeugdzorg, AWBZ, en Participatiewet naar de gemeente Meppel heeft plaatsgevonden. De gemeente kent zijn inwoners goed en kan nu zelf kiezen, welke beslissingen voor de inwoners van Meppel belangrijk zijn.

De gemeente kent zijn inwoners goed en kan zelf kiezen, welke beslissingen voor de inwoners van Meppel belangrijk zijn. Alle drie de decentralisaties samen zorgen ervoor, dat er minder versnippering is, en dat “schotten” van het verlenen van hulp en zorg verdwijnen kunnen. De gemeente Meppel heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken en dichtbij mensen te organiseren.

De gemeenteraad geeft kaders aan, houdt grip op het budget en controleert het beleid. We vinden dat bij het overdragen van verantwoordelijkheden een fatsoenlijk en toereikend budget hoort.

De PvdA Meppel vindt, dat indien de Rijksmiddelen ontoereikend zijn, wij opnieuw keuzes moeten maken. Dit kan betekenen, dat er elders extra geld moet worden vrijgemaakt. De reserve sociaal domein laten we intact voor het sociaal domein hier zal eerst aanspraak op worden gedaan.

Gezondheid en welzijn

De gezondheidszorg in Nederland hoort tot de beste van de wereld. Toch zien we dat de gezondheidsverschillen in ons land groter worden als gevolg van sociaaleconomische omstandigheden. We vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan doen.

Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt, dat vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn.

“ Eén gezin – één plan – één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen. De sociale omgeving wordt daar altijd bij betrokken. Het accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving.

Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA wil dat er meer gezondheidscentra komen, zo komt zorg dichter bij de bewoners van Meppel.
 • In en vanuit de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en eventueel andere hulpverleners samen.
 • Om zorg en hulp dichtbij te organiseren wordt er geïnvesteerd in sociale wijkteams op buurtniveau.
 • Mocht samenwerking binnen de zorgverlening onvoldoende op gang komen, dan wil de PvdA maatschappelijk aanbesteden. De gemeente betrekt dan haar inwoners en maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering.
 • We zetten ons in voor het behoud van bereikbare ziekenhuiszorg in onze omgeving.
 • We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB maakt zorg op maat mogelijk. Oneigenlijk gebruik wordt bestraft.
 • De PvdA wil zinvolle klantgerichte dagbesteding waarbij maatwerk het uitgangspunt is.
 • We zorgen voor toegankelijk in de breedste zin, toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.
 • Ook minder invaliden en senioren moeten culturele evenementen en sportactiviteiten kunnen blijven bezoeken . Vrijwilligers zijn daarom belangrijk, bijvoorbeeld om te halen en weg te brengen.
 • We hebben aandacht voor alcoholmatiging en het terugdringen van verdovende middelen, met speciale aandacht voor jongeren.
 • De gemeente garandeert goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de thuiszorg. Aanbesteding in de zorg mag niet leiden tot onredelijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Mantelzorg

Naar schatting biedt één op de vijf Meppelers mantelzorg. De mantelzorg, waarbij naasten zelf de zorg op zich nemen, verdient een actievere steun van de gemeente. Door mantelzorg kunnen Meppelers langer thuis blijven wonen. Het beroep op de mantelzorger moet wel binnen aanvaardbare grenzen blijven. De draagkracht van de mantelzorger speelt hierin mee.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA wil dat we mantelzorgers ondersteunen met praktische oplossingen. Bijvoorbeeld bij huisvesting verruimen we de regelingen rondom ruimtelijke ordening.
 • Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.
 • Bij re-integratieverplichtingen houden we rekening met mantelzorgtaken.
 • Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dat moet voorkomen worden. Een goed middel is de respijtzorg waarbij mantelzorgers tijdelijk de zorg kunnen overdragen aan iemand anders.