Onderwijs en Jeugdzorg

De samenleving, die ons voor ogen staat is een samenleving, waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. We willen het beste onderwijs voor alle kinderen.

Onderwijs

De PvdA Meppel wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, gelijke kansen voor kinderen en goede huisvesting van scholen.

Geen kind op achterstand: elk kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin het opgroeit of de buurt waar het woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zo veel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen is speciaal onderwijs noodzakelijk.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat de schoolgebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd.
  • Rond scholen zijn er veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximumsnelheid voor auto’s 30 km/u, zijn er veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen en voldoende fietsstallingen.
  • We zorgen voor veilige fietsroutes. Een veilige fietsroute van en naar Nieuwveenselanden heeft prioriteit.
  • De PvdA wil waar nodig extra investeren in kinderen. Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- of voorschoolse activiteiten.
  • We zijn voorstander van kindcentra, zoals het Kindcentrum Stadskwartier en het Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet. We bundelen zo voorzieningen en kennis, dit komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Dit heeft ook onze voorkeur in de wijk Nieuwveenselanden.
  • We willen dat er meer flexibiliteit komt in de ruimte voor particuliere initiatieven en – opvangcapaciteit, ook als die niet aansluiten op een geldig bestemmingsplan.
  • Schoollogopedie en schoolzwemmen (volgens de nieuwste inzichten) blijven gehandhaafd op huidig niveau.
  • De huisvesting van de studenten van de internationale Pabo heeft onze aandacht, actieve ondersteuning van de gemeente is nodig.

Jeugdzorg

De jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente Meppel. De PvdA wil dat er in de jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. De problematiek die ontstaat bij jeugd die de volwassen leeftijd bereik heeft onze aandacht.

Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten goed samenwerken. We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Een integrale benadering op de terreinen AWBZ en jeugdzorg. Maar ook het passend onderwijs is van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.
  • Bij de uitvoering van de jeugdzorg speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin Meppel een centrale rol. Dit samenwerkingsverband zorgt voor afstemming van de hulp. Zo  voorkomen we versnippering in de jeugdzorg.