Reactie PvdA Meppel op het Coalitiekoord: SteM, VVD, CDA.

Door Redactie op 29 mei 2018

Wij zullen de aankomende 4 jaar goede onderwerpen
voor de inwoners van de gemeente Meppel steunen,
aandragen en we denken constructief mee.
Meppel doet ertoe, dat is zeker.
De Meppelers doen er nog meer toe; dat is ons uitgangspunt.

Dit waren de afsluitingswoorden van Folkert Hummel (fractievoorzitter) in zijn reactie op het coalitieakkoord. Wij zijn bezorgd over het financiële spanningsveld dat duidelijk in dit coalitieakkoord naar voren komt. Het college geeft dit ook toe. Wij vrezen dat gezien de portefeuilleverdeling, Jaap van der Haar (financiën) Roelof Pieter Koning (geld in stenen) en Henk ten Hulscher (sociaal domein) er veel geld naar de stenen gaat en dat de inwoners van Meppel bij ontstane tekorten de rekening gaan betalen. Het sociale domein en de financiële middelen die hiervoor bestemd zijn komen onder druk te staan, wat grote risico’s met zich meebrengt. Zorggeld is voor de mensen die dat nodig hebben. De verharding van dit college is duidelijk: eerst de fysieke stad met het risico dat de mensen van onze stad te kort komen.

Lees hier onder de hele bijdrage van de Fractie.

Donderdag 26 april om 23:22 ontving ik een email van Leo Weterings. In deze email werden wij uitgenodigd om op zaterdag 28 april de openbare presentatie van het coalitieakkoord bij te wonen. Voorzitter, Ik zal eerlijk zijn, toen ik deze uitnodiging las had ik het gevoel dat ik letterlijk en figuurlijk een stukje van de film had gemist.  Ik kom hier later even op terug.

Maar gezien mijn politieke interesses, betrokkenheid en gezonde portie nieuwsgierigheid was ik, net als mijn gehele fractie, aanwezig bij deze presentatie.

Voorzitter, Als ik dwars door het Coalitieakkoord kijk constateer ik een (financieel) spanningsveld. Aan de ene kant investeren en gewenste kwaliteitsverbeteringen doorvoeren in de openbare ruimte. En aan de andere kant lasten voor ondernemers met name horecaondernemers terugbrengen en lastenverhoging voor de burgers voorkomen. Dus we willen meer met minder geld en we (blijven) werken aan een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting. Ik hoor daar graag een nadere toelichting op.

Zet dit naast de uitgangspunten van het coalitieakkoord om taken uit het sociaal domein zoals Jeugdzorg, passende zorg en ondersteuning binnen het beschikbare budget te realiseren, dan vreest mijn fractie dat het aanbod van deze zorgtaken aan inwoners van Meppel om budgettaire reden de komende jaren zwaar onderdruk komt te staan. Het kan zelfs zo zijn dat zij niet de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben.

Momenteel zijn er al forse overschrijdingen in het Sociaal Domein (SD). Er zal een innovatie in het SD moeten plaatsvinden: ”fundamenteel anders en slimmer”. Duidelijk is dat de transformatiefase meerdere jaren in beslag neemt en dat er nu al sprake is van een forse toename van het aantal (oudere) zorgvragers en (zwaardere) zorgvragen.

Voor ons is dat een belangrijke reden om de reserve SD de komende jaren intact de houden en te bestemmen voor het SD.

Daarnaast kiest niemand ervoor om in armoede te leven. Mensen komen er soms zelf niet meer uit. Een strenge aanpak richting volwassenen heeft hierop geen effect en waarschijnlijk zal dit in gezinsverband ook de kinderen treffen. Ook in de Gemeente Meppel zijn er nog steeds kinderen in armoede die niet in beeld zijn, terwijl de kinderen die wel in beeld zijn vaak door meerdere instanties worden bedeeld met verjaardagen, sinterklaas, etc. Ondanks dat er een verkenner is aangesteld vanuit de Klijnsma gelden, ondanks een armoede pact, wil deze coalitie zelf weer een cadeautje geven via Stichting Jarige Job. Hoe goed bedoeld ook, het staat haaks op eerdere afspraken die we hebben gemaakt.

Voorzitter, wat ons opvalt is dat er op een aantal onderwerpen niet wordt benoemd in het coalitieakkoord.

Ten eerste wonen: we lezen en horen er allemaal over. Het aanbod is krap en de prijs hoog. Goed wonen voor een aanvaardbare prijs wordt zeker voor jongeren steeds lastiger: willen we Meppel jong en bruisend houden dan moet er een aantrekkelijk woningaanbod zijn voor hen. Maar ook ouderen die langer thuis blijven wonen, willen hun woning tijdig aan kunnen passen. We zien hierover graag een aanvullende paragraaf.

Ten tweede wordt in het hele akkoord geen woord gerept over de algemene toegankelijkheid voor inwoners met een beperking.  Wij zien graag dat in het akkoord aandacht wordt besteed aan integrale participatie voor alle Meppelers, met als speerpunten o.a. laaggeletterdheid en nieuwkomers. Ook zien wij graag aandacht voor en doelgerichte plannen om de dreiging van parallelle samenlevingen binnen Meppel tegen te gaan.

Wij lezen dat u voornemens bent Ogterop te verzelfstandigen: welke rol geeft u hierin het cultuurplatform?

Voorzitter, bij heel veel onderwerpen missen wij concrete doelstellingen, de termen verkennen, eigen kracht, kansen, zoeken naar oplossingen worden veelvuldig gebruikt en geven wat ons betreft onvoldoende houvast en koers.

Een goed voorbeeld is het onderwerp duurzaamheid, je zult verwachten dat dit zeer ambitieus en concreet zal zijn vooral als je kijkt wat er in de wereld gebeurt. Alles blijkt minder waar te zijn, de termen als: stimuleren van experimenteren, maken een routekaart, stimuleren van circulair denken, aandacht voor duurzaamheid bij ons inkoopbeleid zijn mooie intenties maar weinig concreet. Het uitgangspunt is dat Meppel in 2040 een energie neutrale gemeente zal zijn: hoe krachtig zou het zijn als het coalitieakkoord richting geeft wat Meppelers samen met de gemeente kunnen doen om deze energiedoelstelling te halen.  De fractie van de PvdA vindt dit een gemiste kans.

Voorzitter, dan lezen we in het akkoord nogal wat termen die vragen om een verduidelijking. Zo wordt er gesproken op blz. 18 over het door ontwikkelen van de Haven. Maar op blz. 27 wordt dit ineens een onderwerp om dit gezamenlijk met de raad op te pakken. Wie gaat nu wat doen?

Op blz. 24 wordt er maximaal € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven uit de samenleving. Dat klinkt mooi maar het College vindt het van belang dat zij de regie hebben op het eindresultaat. Er moet een evenwichtige verdeling plaatsvinden op basis van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Is dit nu de stimulans waar de Meppelers op zitten te wachten? Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit stimuleert tot het bevorderen van burgerinitiatieven. Verrast zijn wij over het voornemen de aanleg van rotonde bij Noordpoort niet op te pakken. Dit plan staat haaks op het proces dat is gelopen met bewoners en de klankbordgroep. Het vertrouwen in de politiek zal hiermee bepaald niet groeien.

Dan de maatschappelijke business case van de gracht. Op pag. 16 wordt gesteld dat als er economische potentie is het college op zoek gaat naar middelen. Daarmee lijkt het toch vooral een business case en weinig maatschappelijk?

We zijn blij dat u donkere plekken in Meppel gaat oplossen. Ook het bermbeheer pakt u aan. De keuze om het bermbeheer meteen ecologisch aan te pakken, begrijpen wij niet. Meppel vraagt om netjes groenbeheer: ecologisch bermbeheer is duur en schiet maar zo de behoefte van de Meppers voorbij.

Voorzitter, en dan het verloop van de inhoudelijk proces van het tot stand komen van het coalitieakkoord.

22 maart tijdens de duidingsbijeenkomst heeft de raad groen licht geven om verkennende gesprekken te gaan voeren. De partijen Sterk Meppel, VVD en CDA gaan aan de slag en initiatiefnemer/ informateur Elisabeth Bakkenes zal de raad informeren over de voortgang.

Op 5 april tijdens het fractievoorzittersoverleg bij agendapunt 8 Raad-programma c.q. betrekken gemeenteraad bij proces en inhoud vroeg mevrouw Bakkenes aan alle partijen input (wensen en mogelijkheden) en wederom maakte zij een belofte om ons te informeren over de voortgang.

Tijdens de raadsvergadering van 26 april doet mevrouw Bakkenes een mededeling dat de gemeenteraad op korte termijn informatie ontvangt over het verloop van het coalitieakkoord.  En ja hoor op 26 april om 23:22 ontvang ik een email met de bekendmaking van het coalitieakkoord.

Voorzitter, het proces heeft mijn fractie ervaren als, nee ik moet het anders zeggen, het gevoel gegeven dat wij volledig vanaf het begin buitenspel zijn gezet. Toch vragen de coalitiepartijen een respectvolle omgang met elkaar. Deze start moeten we dan maar snel vergeten want ons beeld van een respectvolle omgang is anders.

Lees hier het coalitieakkoord SteM, VVD, CDA

Wij zullen de aankomende 4 jaar goede onderwerpen voor de inwoners van de gemeente Meppel steunen, aandragen en we denken constructief mee. Meppel doet ertoe, dat is zeker. De Meppelers doen er nog meer toe; dat is ons uitgangspunt.