Over ons

Bestuur
Secretaris: Marga van der Laan
e-mailadres: pvdameppel@gmail.com
telefoonnummer: 06-14698863

Rekeningnummer PvdA afd. Meppel: NL 40 Rabo 0150 1535 89

Fractie
Fractievoorzitter: Folkert Hummel
e-mailadres: f.hummel@gemeenteraadmeppel.nl
telefoonnummer: 06-52577341 of 0522-247469

e-mailadres fractie: fractiepvdameppel@ziggo.nl

Ombudsteam
Contactpersoon: Johan Dijkink, coördinator
e-mailadres: johan.dijkink@hetnet.nl
telefoonnummer: 06-10182777

Waar staan wij voor?

Voor de Partij van de Arbeid in Meppel zijn de begrippen als solidariteit, fatsoen, spreiding van kennis en macht en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten nog steeds de belangrijkste PvdA-items.
Voor de Partij van de Meppel zijn mensen en hun relatie met de gemeente erg belangrijk. Hoe gaat de gemeente om met mensen en hun beperkingen? Beperkingen door lijf en leeftijd, beperkingen door gebrek aan kennis en macht, beperkingen door een gebrek aan geld en middelen.

De Partij van de Arbeid Meppel staat voor een gemeente die er voor u is. Juist nu kan de gemeente veel voor u betekenen. Door te investeren in werkgelegenheid en door de dreigende tweedeling een halt toe te roepen. U kunt op ons rekenen, wij rekenen ook op u!

De Partij van de Arbeid Meppel staat voor werk.
In deze tijd van economische crisis versnellen we bouwprojecten en spelen we een bemiddelende rol tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en werknemers. We houden een extra oogje op ouderen, jongeren, nieuwe Nederlanders en andere kwetsbare groepen om te zorgen, dat zij nu niet aan de kant komen te staan.

De Partij van de Arbeid Meppel strijdt tegen verloedering. Iedereen heeft recht op een veilige en schone buurt, waar kinderen fijn op straat kunnen spelen en waar ouderen ’s avonds de deur uit kunnen. Dat betekent niet alleen, dat het vuilnis keurig op tijd wordt opgehaald en dat iedere wijk een wijkagent heeft, maar ook dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Daarom pakken we overlast, vervuiling, discriminatie en hufterig gedrag voortvarend aan.

De Partij van de Arbeid Meppel verbetert de dienstverlening van de gemeente. U hoort centraal te staan in alles wat we doen. Als we buurten opknappen luisteren we dus naar bewoners. En voor het verbeteren van de thuiszorg luisteren we naar ouderen. We verkorten de wachttijden voor bijvoorbeeld de schuldhulpverlening en wikkelen vergunningen zo snel mogelijk af. Regeldruk voor ondernemers verminderen we tot het noodzakelijke. En we gaan zuinig om met publiek geld.

De Partij van de Arbeid Meppel vindt dat de relatie en samenwerking van de gemeente Meppel met grote maatschappelijke organisaties als Woonconcept, het ziekenhuis en de Stouwe optimaal moeten zijn. Deze organisaties behoren tot de grote werkgevers in onze gemeente en dragen in belangrijke mate bij aan het woonklimaat en het welzijn van de ingezetenen. Daarnaast heeft de Partij van de Arbeid oog voor de belangen van alle Meppeler ondernemers in het algemeen.

De Partij van de Arbeid Meppel is van mening dat de as Meppel-Zwolle grote kansen biedt. Het verbreden van de A28 tussen Meppel en Zwolle heeft grote voordelen voor het woon- werkverkeer. Het doortrekken van een light-railverbinding van Kampen naar Zwolle centrum en het industriegebied Hessenpoort via Staphorst naar Meppel betekent een belangrijke verbetering van de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Een verbinding leggen tussen de industrieterrrein van Meppel, Staphorst en Zwolle biedt kansen. De teruglopende mogelijkheden van de Zwolse woningmarkt geeft een belangrijke impuls aan de woningbouw in de Nieuwveense Landen.

De Partij van de Arbeid Meppel is een bestuurderspartij. Dat houdt in dat wij altijd streven naar deelname in het stadsbestuur. Oppositie voeren zal nooit doel op zich zijn, maar is uitsluitend een gevolg van een verkiezingsuitslag en daarmee samenhangende coalitie onderhandelingen.

Wat willen wij de komende raadsperiode in ieder geval bereiken?

De Partij van de Arbeid Meppel wil gebruik maken van de kracht van de Meppelers. In Meppel is bij de burgers op tal van terreinen kennis aanwezig waar door het gemeentebestuur onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Kennis bij verenigingen en individuen op het gebied van cultuur, sport en natuur. Wij kunnen in Meppel geld besparen door deskundige vrijwilligers bij het beleid te betrekken en niet vrijwel automatisch dure, externe deskundigen aan te trekken. Hierdoor wordt tegelijkertijd de kans vergroot dat nieuw beleid gedragen wordt door de bevolking.

De Partij van de Arbeid Meppel is er voor de inwoners van Meppel. Waar mogelijk houdt ze rekening houden met de belangen van elke burger. Maar soms moeten er ook keuzes worden gemaakt als de belangen van de individuele burgers botsen met een groter algemeen belang. Dat grotere belang dan soms voor; waarbij erop toe wordt gezien dat de rechten van individuen optimaal geëerbiedigd worden.

De Partij van de Arbeid Meppel wil dat het voor iedereen in Meppel duidelijk is waar men bij de gemeente met zijn klacht of probleem terecht kan.
Een goede klachtenafwikkeling is van het grootst mogelijke belang om de relatie tussen de overheid en de bevolking op peil te houden.

De Partij van de Arbeid Meppel zet zich in voor de vrijwilligers en hun organisaties.
De Partij van de Arbeid wil in het stadhuis één afdeling met één loket, die zich uitsluitend bezighoudt met het faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Een pro-actieve houding van deze afdeling moet ervoor zorgen dat vrijwilligers en hun organisaties zich bezig kunnen houden met hun belangrijkste taak: zorgen dat er gesport wordt, zorgen dat veel evenementen worden georganiseerd, kortom zorgen dat de Meppeler cultuur in al haar facetten wordt gesteund.

De Partij van de Arbeid Meppel verlangt in de komende raadsperiode inzet van de gemeente op het optimaliseren van de mogelijkheden van de as Meppel-Zwolle. De gemeente Meppel moet zo spoedig mogelijk de aanzet geven tot uitgebreid bestuurlijk overleg over de mogelijkheden van de as met het gemeentebestuur van Zwolle en de provinciebesturen van Drenthe en Overijssel.
De inwoners, organisaties en bedrijven in Meppel worden zoveel als mogelijk bij dit initiatief betrokken.