Vergadering Programmabegroting 8/9 nov. 2019

Door Redactie op 11 november 2018

Donderdag 8 en 9 november Begrotingsvergadering 2019
De fractie kan instemmen met de begroting ondanks  grote moeite te hebben met de taakstelling in het Sociaal domein.

Algemene Beschouwingen van de PvdA bij de Programmabegroting 2019
Deze eerste begroting van het college is nou niet bepaald een begroting met een hoog ambitieniveau. De toenemende kosten in het sociaal domein belemmeren
volgens het college nieuwe ontwikkelingen. En het uitvoeringsprogramma zit dan ook zoals het college zelf zegt aan de onderkant van de ambities van dit College.
Tijdens de behandeling van de PNN in 2016 heeft de fractie van de PvdA aangegeven dat het risico bestaat dat het budget sociaal domein wellicht niet
meer gefinancierd kan worden uit de bestaande middelen of middelen die we extra krijgen. Voorzitter, helaas is onze voorspelling uitgekomen.
Ook al is er op dit moment een economische “ meewind” in Nederland, is het budget sociaal domein niet toereikend voor de toenemende zorgvraag van onze inwoners in deze gemeente.

Voorzitter, de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het verbeteren van de financiële positie van onze gemeente. Zo had het vorige college de opgave om 3 miljoen euro structureel te bezuinigen om zo tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarbij was geen enkel beleidsprogramma uitgesloten.
Daarom is de fractie van de PvdA van mening dat er niet alleen naar bezuinigingen in het sociaal domein moet worden gezocht maar ook de discussie te starten naar de inkomsten vanuit onze lokale heffingen. Zoals we allemaal weten is er voldoende ruimte in onze huidige belastingcapaciteit. Die staat op dit moment namelijk op 84 % dus blijft 16% ruimte over.

Voorzitter, de begroting voor de aankomende jaren ziet er wat ons betreft
somber uit. Het risico dat de taakstelling in het sociaal domein in 2019 niet haalbaar is, is volgens mijn fractie dan ook een realiteit. En met de komst van het interventieplan worden onze zorgen niet weggenomen. Zo wordt er uit de reserve sociaal domein totaal € 892.000 onttrokken waarvan € 414.000 gebruikt gaat worden voor innovatie in het sociaal domein. Deze innovatie zal vooral bestaan uit personele kosten voor overhead zoals programmamanagers en beleidsmedewerkers. Wij onttrekken zorggelden uit de reserve sociaal domein om onze organisatie ambtelijk op te tuigen. Ook wordt er € 250.000 onttrokken uit de vrij besteedbare reserve om tot een sluitende begroting te komen.

De fractie van de PvdA komt samen met de SP met een motie waarin wij het college vragen om in december 2018 met een voorstel te komen hoe de taakstelling in te vullen. Ons motto “eerst een goed en onderbouwd plan, dan de taakstelling“ blijft staan.
Bij de perspectiefnota en het collegeakkoord heeft het college ons geïnformeerd over de overschrijdingen in het sociaal domein. Het ging zowel om actuele overschrijdingen als over toekomstige overschrijdingen. Het college heeft toegezegd te komen met een interventieplan dat het antwoord zou zijn om de overschrijdingen om te buigen.
En het interventieplan is er gekomen: mooi! Maar al lezende ontstond steeds meer het beeld van een college dat heel graag wel wil interveniëren maar feitelijk geen concrete handvatten kan vinden om dat te doen.

De PvdA betreurt dat het interventieplan weinig tot geen harde cijfers kent: geen cijfers over indicaties, verwijzingen, geen euro’s. Wij roepen het college op vaart te maken met het dash board sociaal domein. Met behulp van een dash board zijn zowel het college als raad beter bij machte om concrete aangrijpingspunten te vinden voor ombuigingen. Om gezamenlijk snel te komen tot een dash board dienen wij samen met de CU een motie sociale duurzaamheid in. (ingetrokken)
Daarnaast zien we graag dat het college onderzoek laat doen naar het effect van alle voorzieningen uit het sociaal domein: hebben al die ingezette middelen wel het rendement dat gewenst is. Kortom, wellicht minder nadenken over innovatie, want dat blijft vooralsnog vaag en vooral inzetten op analyse. De analyse van nut en noodzaak van al datgene wat we nu doen.
Voorts roepen wij het college op om zowel instellingen als inwoners van Meppel beter te informeren. Informatie over de voorzieningen in het sociaal domein en de kosten daarvan zal velen kunnen verrassen. Wij weten allemaal dat wat gratis is, wij ons graag toe-eigenen. Zodra we weten wat de kosten zijn stellen we ons nog eens de vraag: is het echt nodig?

Voorzitter, op het gebied van het sociaal domein dienen wij nog twee moties in.
De eerste gaat over het halveren van de kosten bij het verlengen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. (Deze motie moet eerst juridisch naar gekeken worden i.v.m. bovenliggende wetgeving en komt daarna terug)
De tweede motie gaat over de introductie van het zorg & parkeren in Meppel. De kern hiervan is dat zorgverleners een parkeerkaart krijgen die hun 1 uur gratis parkeren in de betaal zone biedt en 1 uur op een vergunninghouder plaats. De professionals en andere mensen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen we vanzelfsprekend nader bepalen.

Wat betreft het sociaal domein nog een laatste opmerking: ook wij zijn teleurgesteld dat Meppel geen beroep heeft gedaan op een financiële bijdragen bij het Fonds tekortgemeenten jeugd en WMO waar 200 miljoen euro te verdelen viel.

Voorzitter, gezien de maatschappelijke discussie over het groenonderhoud in onze gemeente zijn wij tevreden met het initiatief van het college om een impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en zien de discussie hierover dan ook graag tegemoet in de raad.
De ontwikkelingen in het gebied Noordpoort volgen wij nauwlettend. Vooral omdat de bewoners van dit transformatiegebied ons vragen om aan de slag te gaan. Voor de fietsers op de Steenwijkerstraatweg komen wij met een motie Fietsers oversteekplaats Steenwijkerstraatweg.

Op het gebied van duurzaamheid moedigen we het college aan tempo te maken: willen wij ons goed laten horen en mee doen in de Regionale Energie Strategie Drenthe dan zou de routekaart voor de kerst 2018 nog aan de raad moeten worden aangeboden.
Onze vraag aan het college is: wanneer kunnen we die routekaart voor de RES verwachten. Voorts ontvangen we graag een onderbouwing van de begrote middelen voor de energietransitie, CO2-reductie en klimaatverandering.
Wij vragen dit vooral omdat onze fractie verwacht dat ook dit een dossier kan worden dat tot ernstige overschrijdingen kan leiden.
Tot slot vragen we het college waarom Meppel nog geen gebruiker is van groen gas.

Dan onze stad, ons mooie Meppel. Bij het college akkoord hebben wij ons al kritisch getoond over de business case grachten.
Nu onze begroting zo kraakt geven we het college in overweging deze business case te schrappen en het geld anders in te zetten.
Om toch een bijdrage te leveren aan het nog mooier maken van onze stad dienen wij een motie in om lelijke schuttingen en electriciteitskastjes, eigendom van de gemeente, nutsinstellingen of anderen van kunst te voorzien.

Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.