Door Hans Boersma op 2 december 2014

Jeugdzorg: onze zorg!

Na alle drukte rondom verkiezingen, coalitiebesprekingen, het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden en daarnaast de lopende fractiewerkzaamheden, wil ik nu kort ingaan op een voor mij belangrijk onderdeel van mijn portefeuille, namelijk de Jeugdzorg. Het is zaak dat we ten aanzien van de Jeugdzorg van meet af aan de juiste richting op gaan, en deze ook weten te behouden. Ik geef een huidige stand van zaken.

Wat staat er eigenlijk in ons verkiezingsprogramma met betrekking tot de Jeugdzorg?

De jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente Meppel. De PvdA wil dat er in de jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid.

Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten meer samenwerken. We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Een integrale benadering op de terreinen AWBZ en jeugdzorg. Maar ook het passend onderwijs is van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.
  • Bij de uitvoering van de jeugdzorg speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin Meppel een centrale rol. Dit samenwerkingsverband zorgt voor afstemming van de hulp. Zo  voorkomen we versnippering in de jeugdzorg.

Hoe staan we ervoor nu 2015 met alle vernieuwingen aan onze voordeur staat?

Ik kan u als portefeuillehouder tevreden vertellen dat datgene wat voor ons belangrijk is, geheel is opgenomen in het Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016. Is Meppel klaar voor de aanstaande veranderingen? Ja, zo luidde op navraag van mij het antwoord van het Centrum voor Jeugd en Gezin en dat van het college van Meppel.


Hoe ziet de uitvoering er dan uit?

De aankomende, ingrijpende transformatie bieden een spannend begin, maar door dit proces goed te controleren en daar waar nodig bij te sturen, zie ik de Meppeler aanpak met vertrouwen tegemoet. Zeker met de toezegging van het college op de vragen met betrekking tot de uitvoering van het nieuwe beleid, die ik in tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2014. De PvdA stelt mensen voorop, en wil dat niemand tussen wal en schip valt. Ik heb het college dan ook gevraagd om, mocht dit onverhoopt wel gebeuren, om dan eerst de mens voorop te stellen en direct tot een passende oplossing te komen. Het papierwerk, overleg tot verbetering, en alles wat daar bij hoort komt daarna wel. Het college heeft deze toezegging volmondig gedaan.

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma