Door Freek Schipper op 14 november 2016

Algemene Beschouwingen van de PvdA bij de Begroting 2017

Evenals in de Perspectiefnota 2017-2020 van afgelopen zomer staat deze begroting voor een groot deel in het teken van de kwaliteitsversterking van Meppel. Een krachtige voortzetting van de plannen en transformatie in het Sociaal Domein en daarnaast de door de Raad gevraagde eerste inhoudelijke en financiële vertaling van de koerswijziging in het fysieke domein.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben wij aangegeven, dat de ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor onze fractie minstens zo belangrijk zijn als de eerder genoemde ontwikkeling in het fysieke domein. Dat het College deze mening deelt, blijkt uit de uitvoerige tekst van hoofdstuk 2.1 in deze programmabegroting. Keer op keer wordt terecht aangegeven dat beide transformaties niet tegenover elkaar moeten worden gezet, maar dat beide belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Meppel. Daar zijn wij het van harte mee eens, waarbij nog maar eens wordt bevestigd dat de tegenstelling “mensen in plaats van stenen” een schijntegenstelling is. Mensen en stenen zijn wat ons betreft zo met elkaar verweven dat het een niet zonder het ander kan. Het is dan ook niet ”in plaats van”, maar samen. De resultaten tot nu toe met betrekking tot het Sociaal Domein sterken ons in deze gedachte.

Wij zijn tevreden met de door het College geboden duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden als het gaat om samenwerking met de diverse partners (van M20 tot de diverse Wijkplatforms en de Dorpsvereniging Nijeveen). Naar onze mening voelen alle partners zich verantwoordelijk voor een gezamenlijke inzet op de verschillende terreinen. Voor het uiteindelijk resultaat van de beide transformaties zijn Raad en College verantwoordelijk. Wij herhalen daarbij wat wij tijdens behandeling van de perspectiefnota hierover hebben gezegd: “Wij juichen krachtige en noodzakelijke initiatieven van betrokken burgers, organisaties en ondernemers van harte toe, ieder met zijn eigen mogelijkheden”.

Voor wat betreft de kwaliteitsverbetering in het fysieke domein vraagt het College ons akkoord te gaan met een vijftal voorstellen. Wij vinden dit in principe een goede denkrichting, maar ons definitieve standpunt laten wij afhangen van de verdere beraadslagingen tijdens deze begrotingsvergadering.

De transformatie die in 2016 in het Sociaal Domein is ingezet neemt zichtbaar vormen aan. Voorliggende voorzieningen zijn (of worden) als vrij toegankelijke algemene voorzieningen op de schaal van Meppel, maar ook in buurten en in Nijeveen gerealiseerd. Veelal met de hulp van vrijwilligers. De Wijkplatforms zijn actief en hebben plannen ontwikkeld voor de sociale en fysieke leefbaarheid in eigen wijk of dorp.

Bij de Mantelzorgondersteuning en bij de Schuldhulpverlening is een zoektocht gaande om te komen tot meer vroegtijdige signalering en de daarbij passende ondersteuning. Het Sociaal Team voert inmiddels de regie op huishoudens met meervoudige complexe problemen. En er wordt verder gewerkt aan een eenduidige werkwijze binnen het Sociaal Domein, samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen en welzijnswerk.

Specifiek aandacht vraagt onze fractie voor de informatievoorziening aan inwoners en organisaties tijdens deze hele transformatiefase. Bekende aanspreekpunten of voorzieningen zijn in deze fase aan veranderingen onderhevig. Een goede en tijdige communicatie is een absolute voorwaarde om mensen mee te nemen in deze veranderingen, zodat voor hen steeds duidelijk is waar ze terecht kunnen voor hulp- en ondersteuning.

Bij de Perspectiefnota 2017-2020 heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de nieuwe wetgeving met betrekking tot de Toegankelijkheid. Naast het in 2016 ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, is in Nederland in de nieuwe wet aanvullend opgenomen dat toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering horen te zijn. Naar verwachting wordt deze nieuwe wetswijziging per 2017 ingevoerd, waarbij de cultuurverandering en vernieuwing met name op lokaal niveau tot stand moet komen. Ook bij de uitvoering van deze Toegankelijkheidswetgeving is er een duidelijke en onlosmakelijke samenhang tussen het sociale en het fysieke domein. Wij vragen het college, maar ook de samenwerkingspartners, bij de ontwikkeling van de plannen voor de kwaliteitsverbetering van de fysieke stad, zoveel mogelijk te anticiperen op deze komende Toegankelijkheidswetgeving.

Herstel van de woningmarkt zet door. Het is daarbij van belang dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en er een goede doorstroming in de woningmarkt plaatsvindt. Op 31 maart dit jaar heeft de gemeenteraad de Woonvisie voor één jaar vastgesteld. Bij de Woonvisie is op initiatief van het CDA een amendement aangenomen waarin wordt gevraagd in overleg te gaan met de betrokken partijen om de woonbehoefte te concretiseren van onder andere de sociale huur- en seniorenwoningen. Met als doel om tot goede en duidelijke prestatieafspraken te komen met de woningcoöperaties of particuliere investeerders. Wij vragen het college ons te informeren over de stand van zaken van de Woonvisie. In het bijzonder vragen wij het college naar de voortgang en de status van het woonbehoefte-onderzoek.

De werkgelegenheid in Meppel blijft voor de fractie van de PvdA een belangrijk speerpunt. In deze begroting wordt met name concreet ingegaan op de detailhandel. Voor wat betreft de overige industrieën blijft het hangen in algemeenheden. Onze fractie vindt dat er wat betreft het bedrijfsleven en werkgelegenheid een brede focus moet zijn:  “Waar staan we nu met het Havenbedrijf Port of Zwolle in relatie tot de werkgelegenheid? Welk rendement heeft het Werkgeversplatform? Welke bedrijven zijn er gekomen of vertrokken in 2016 en wat betekent dit voor de werkgelegenheid in 2017?”

Concrete informatie geeft de PvdA handvatten om te komen tot een betere sturing aan lopende initiatieven. Bij initiatieven voor ontwikkeling van de werkgelegenheid vragen wij ook in 2017 specifiek de aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meppel kent relatief veel gezinnen met financiële problemen of een schuldenproblematiek. Door de crisis van de afgelopen jaren is het risico op langdurige armoede toegenomen. Het verlies van werk of een hypotheek die onder water staat heeft vaak grote maatschappelijke gevolgen voor de gezinnen die dit treft. Om vooral vroegtijdig passende hulp- en ondersteuning te bieden gaat in 2017 een tweejarige pilot ”Integrale ketenaanpak schuldhulpverlening” van start. Dat is prima. Maar de fractie van de PvdA vindt een daarbij goed aansluitend Armoedebeleid een absolute voorwaarde om mensen ook in tijden van armoede zo veel mogelijk aan de samenleving mee te laten doen. En dat geldt zeker voor de kinderen in deze gezinnen. Meppel heeft hiervoor het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten beschikbaar. Daarnaast komt nu het extra geld dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld. Tijd om gezamenlijk met raad, college en alle maatschappelijke organisaties te werken aan een sluitende aanpak en flankerend beleid via het door de SP voorgestelde Armoedepact. Alleen zo kunnen we een vuist maken en voorkomen dat kinderen in Meppel geremd worden in hun mogelijkheden, omdat ze de gevolgen van armoede in hun jonge leven ervaren.

Alles staat met elkaar in verbinding, een leefbare stad om te wonen, te werken, op te groeien en oud te worden. Sport is een onderdeel van sociale cohesie die verbindt en verbroedert. Bovendien is sport gezond voor jong en oud en van iedereen. Wij zijn dan ook blij met het brede aanbod en de huidige toegankelijkheid. Voor het behoudt hiervan nu en in de toekomst is visie nodig. Wij verwachten deze visie terug te zien in de nieuwe sportnota.

Verder blijkt dat er op een van de meest gebruikte fietspaden richting Sportpark Ezinge geen verlichting aanwezig is. Wij vragen het college hier op korte termijn aandacht aan te schenken.

De PvdA is tot op heden positief over de uitvoering van de Jeugdzorg zoals deze plaats vindt in onze gemeente. De benodigde zorgfaciliteiten en zorgvoorzieningen zijn voldoende beschikbaar. Het Ministerie van VWS vraagt de gemeenten, naast het cliëntonderzoek WMO, om ook in het kader van de Jeugdwet een cliënt-ervaringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek vindt in Meppel plaats. Tot vandaag zijn de resultaten van beide onderzoeken niet bekend. De PvdA fractie wacht de uitkomsten af.

De faciliteiten in Meppel om goed onderwijs te kunnen verkrijgen zijn goed. De schoolgebouwen zijn divers, elk met zijn eigen charme. Een omgeving om te leren, waar we als Meppelers trots op mogen zijn. Dit geldt zowel bij het primair onderwijs als bij het VMBO, het MBO en het HBO.

Meppel en de regio kent geen ”thuiszitters” in het basisonderwijs. Dit is het resultaat van intensief samenwerken. Het zorgt er voor dat passend onderwijs echt voor ieder kind beschikbaar is. Een pluim voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband en alle instanties die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Meppel.

Het gaat momenteel goed met het onderwijs in Meppel, maar mogelijk zal hier gezien de bevolkingsprognoses in de toekomst verandering in komen. Vraag is hoe maken we ons onderwijs duurzaam en houden wij de kwaliteit op peil?

Financieel vinden wij deze begroting een solide stuk, waar de consequente houding voor wat betreft het financieel gezond worden wordt doorgetrokken. Zeker, de financiële situatie blijft nog steeds zorgelijk (wij denken daarbij vooral aan het weerstandsvermogen in relatie tot de hoogte van de reserves) maar wij vinden dat we op de goede weg zijn.

 

Freek Schipper

Freek Schipper

Freek Schipper werd geboren in Reeuwijk en groeide op in een rood nest in Rotterdam. Na zijn grafische opleiding in Utrecht en na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in deze sector maakte Freek de overstap naar het GAK (het latere UWV). Sindsdien was hij als leidinggevende werkzaam in de wereld van de Sociale

Meer over Freek Schipper