2 juli 2016

Algemene Beschouwingen PPN 2017-2020 PvdA 30 juni 2016

Voorzitter,

Het is even wennen, een duidelijke verandering in de vorm en inhoud van deze Perspectiefnota ten opzichte van de vorige. Het College schrijft dat deze PPN zich kenmerkt door een meer strategisch karakter. Dat mag dan wel zo zijn, maar dat strategische karakter is toch wel erg gericht op één belangrijke beleidswijziging namelijk een betere balans vinden tussen enerzijds een kwaliteitsimpuls geven aan de ”bestaande stad” en anderzijds het verder ontwikkelen van het project Nieuwveense Landen.

Het verschuiven van de focus naar de bestaande stad moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig investeringsplan, op zowel fysiek, economisch als sociaal terrein, met de daarbij behorende financiële opgave. Deze inderdaad behoorlijk forse wijziging van het huidige beleid met daarbij nog een paar kleinere keuzes is dus het argument voor deze “andere” perspectiefnota. De vraag of dit een eenmalige verandering/verbetering is zal in de loop van de tijd moeten worden beantwoord.

Deze PPN legt ons, met het oog op de belangrijke beleidswijziging, een drietal voorstellen voor.
Ik loop deze voorstellen punt voor punt door en voorzie ze van onze reactie.

1. Stemt u in met het principe om te investeren in het versterken van de bestaande stad en daarmee de korte en lange termijn focus meer aan elkaar te verbinden.
Het antwoord is wat ons betreft positief met daarbij wel twee opmerkingen. Er wordt diverse keren gesproken over de “bestaande stad”, daarbij krijgt de binnenstad een extra accent. Onze fractie gaat er in elk geval van uit, dat met de bestaande stad de hele stad/gemeente wordt bedoeld, dus ook alle wijken, buurtschappen en het dorp Nijeveen en niet alleen de binnenstad.
Kan het College dit uitgangspunt bevestigen?

Dit voorstel kan behoorlijke gevolgen hebben voor de verdere investeringen en ontwikkelingen van Nieuwveense Landen.
Kan het College schetsen welke gevolgen dit kan hebben en in hoeverre het zoeken naar een nieuwe balans kan leiden tot een “verregaande“ verandering in het beleid rond Nieuwveense Landen?

2. Stemt u in met ons voorstel om voor 1 december 2016 bij u terug te komen met een inhoudelijke uitwerking inclusief financiële vertaling (structureel en incidenteel).

Wij zijn niet akkoord met de datum van 1 december. Als de Raad in meerderheid kiest voor deze verandering in beleid, dan vinden wij het verstandig daarvoor in de begroting 2017 een eerste aanzet te geven.
Wat wij verder een belangrijke randvoorwaarde vinden is dat een en ander niet ten koste mag gaan van andere belangrijke beleidsterreinen. Met name de ontwikkelingen en opgaven in het Sociaal Domein (de mensen i.p.v. de stenen) willen wij graag als een even belangrijk, zo niet belangrijker 2e spoor, naast deze voorstellen zien. Wij komen hier verderop nog op terug.

Voor wat betreft de financiële invulling van de gevraagde structurele ruimte, hebben wij een zeer sterke voorkeur voor het verhogen van de structurele opbrengsten en pas daarna voor eventuele extra bezuinigingen, waar wij midden in een lopend bezuinigingstraject zeer terughoudend mee om zullen gaan.

3. Stemt u in met de voorgestelde aanpak voor de financiën met betrekking tot de structurele ruimte en het kader voor de incidentele opbrengsten.
Over het derde voorstel kan ik kort zijn. Ook dat voorstel zullen we steunen met de opmerking dat de keuze om structurele uitgaven met structurele opbrengsten te dekken en incidentele opbrengsten naar de reserves te laten afvloeien, ons in deze situatie zeker de beste keuze lijkt.
Tenslotte voor wat betreft dit onderwerp. Wij zijn dus onder voorwaarden akkoord en zien de verdere plannen en financiële invulling met veel belangstelling tegemoet.

De Participatie Samenleving.

Voorzitter,
Een van de pijlers waarop deze PPN toekomstvisie is gebaseerd is de toenemende rol van de burgers en de economische, maatschappelijke en sociale partners in onze samenleving.
In het afgelopen jaar hebben wij in samenwerking mooie initiatieven zien ontstaan. Ik noem hier de Masterclass Meppel en het Actieplan Binnenstad, De Meppeler Uitdaging en de Maatschappelijke Beursvloer Meppel, het Aanjaagbudget Maatschappelijke Initiatieven en de visie en toekomstplannen van de diverse Wijkplatforms en van de Dorpsvereniging. Krachtige en noodzakelijke initiatieven van betrokken burgers, organisaties en ondernemers die wij als PvdA Meppel van harte toejuichen.
Maar deze initiatieven hebben wel betekenis voor de nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid, instellingen en bedrijven. Vorig jaar, bij de PPN 2016-2019 hebt u gezegd met de raad in gesprek te willen gaan over de veranderende rol van raad, college en ambtelijk apparaat in deze nieuwe verhoudingen.
Kunt u aangeven wanneer u voornemens bent dit gesprek met de raad aan te gaan?

De Sociale Participatie.

Binnen het Sociaal Domein ligt er de komende jaren nog een enorme uitdaging ten aanzien van de transformatie. Daarbij zal de integrale aanpak binnen de 3 beleidsvelden en het passend onderwijs vorm en inhoud moeten krijgen.
Alleen dan kunnen we bereiken dat meer mensen werk hebben, zich nuttig voelen, zich naar vermogen inzetten. Dat mensen zelfstandig wonen in de zorgzame wijken, waar ze zich veilig voelen, met goede zorg en ondersteuning in en aan huis en met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en contact. Dat jongeren de hen passende zorg en onderwijs krijgen, die nodig is om hen te laten opgroeien tot gelukkige en volwaardige mensen. Dat met tijdige signalering en ondersteuning grote schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Dat mensen in Meppel plezierig en gelukkig samen kunnen leven en wonen.

Voorzitter, zoals eerder aangegeven zijn deze opgaven en ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor de Partij van de Arbeid zeker zo belangrijk als de andere beleidsontwikkelingen in deze PPN. Samen met andere partijen in deze raad hebben wij bij de Jaarstukken 2015 een amendement ingediend om het overschot te behouden voor het Sociaal Domein. Bij deze PPN dienen wij een motie in om de budgetten oud en nieuw van het Sociaal Domein (programma 3 en 5) met ingang van 2017 samen te voegen tot één budget, te realiseren bij de begroting 2017.

Toegankelijkheid.

Er heeft in Nederland een doorbraak plaatsgevonden in de wetgeving over toegankelijkheid. In 2016 hebben de Eerste en Tweede kamer ingestemd met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Aanvullend op dit VN-verdrag is in de wet opgenomen dat toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering behoren te zijn. Dit jaar nog vindt een uitwerking van de wet plaats en de verwachting is dat de wetswijziging ingaat op 1 januari 2017. Het plan van aanpak maakt duidelijk dat de cultuurverandering en vernieuwing met name op lokaal niveau tot stand moet komen. In de Participatiewet wordt hiertoe een artikel toegevoegd dat luidt: De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop het college uitvoering zal geven aan het verdrag. Voorzitter, wat de PvdA betreft een belangrijke ontwikkeling in het uit te voeren beleid.
Graag horen wij van het college hoe wij op deze ontwikkelingen gaan anticiperen.

Jeugdzorg.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er, na de transformatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, veel geld verloren gaat aan bureaucratie in de Jeugdzorg. Ook de wachtlijst- problematiek blijkt terug te zijn van weggeweest. Bijsturen en stroomlijnen is in deze nodig. Het college van Meppel heeft de toezegging gedaan bij een aanvraag voor Jeugdzorg, direct over te gaan tot passende zorg en de bijbehorende ”bureaucratie” later te doen plaatsvinden.
Graag horen wij van het college de bevestiging dat deze werkwijze in Meppel toegepast wordt.
RTA, Regionaal Transitie Arrangement: kan het college ons de actuele stand van zaken geven?

Passend onderwijs.

Uit de tweejaarlijkse LAKS Monitor onder ruim 88.000 middelbare scholieren blijkt dat 1 op de 5 leerlingen ontevreden is over de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen die de school aanbiedt. Opvallend is dat uit de LAKS Monitor blijkt dat leerlingen op het VMBO en het Praktijkonderwijs ontevreden zijn over de veiligheid en sfeer op school. Op deze schooltypen zijn de percentages leerlingen die gepest worden beduidend hoger en zijn de leerlingen ook in meerderheid ontevreden over wat de school doet tegen pesten.
Is het college op de hoogte van de resultaten dit onderzoek?
Zijn de cijfers van dit onderzoek ook van toepassing op de scholen in de gemeente Meppel?
Zo ja, wat gaat het college hier aan doen?

Sport.

Bij de realisatie van Onderwijspark Ezinge werd een intensieve samenwerking tussen het Sportpark Ezinge, het Onderwijspark Ezinge en het buurtschap Ezinge voorgestaan.
Kan het college inzicht geven in de ontwikkeling van deze voorgenomen samenwerking?
Gaat deze ontwikkeling naar verwachting of is meer inzet gewenst?

Cultuur.

De Raad heeft besloten tot een bezuiniging op Cultuur van € 250.000, waarvan in 2017 en in 2018 € 125.000 moet zijn gerealiseerd. Vorig jaar, bij de algemene beschouwingen PPN 2016-2019, hebben wij hierover het volgende gezegd:
”Winst zit hem ook in de wijze waarop de bezuinigingen tot stand gaan komen. Als het allemaal gaat lukken, in elk geval samen met alle betrokken partijen, met als doel het creëren van zo groot mogelijk draagvlak in de samenleving. Dat vergt volgens ons veel inzet, invoelend vermogen en vooral stuurmanskunst. Het alternatief, het eenzijdig opleggen van de bezuinigingen, is voor ons weinig aantrekkelijk.” Einde citaat.
En zie nu het resultaat. In elk geval twee insprekers die het oneens zijn met de bezuinigingsvoorstellen van het College.

Voorzitter,
Wij zijn diep teleurgesteld, dat het niet samen met alle partijen is gelukt hier uit te komen.
Wel is het gelukt een nieuwe Cultuurnota op te stellen. Voor zover wij weten zal deze in september worden behandeld. Het lijkt ons goed om de verdere beoordeling van de bezuinigingsvoorstellen tegelijk te behandelen bij het vaststellen van de Cultuurnota.

Wonen.

De hypotheekrente is historische laag en er zit weer vaart in de huizenmarkt. Er worden weer meer huizen verkocht dan tijdens de crises en de vooruitzichten zijn positief. Wij hopen dan ook dat de flexibele bestemmingsplannen voor Berggierslanden en Nieuwveense Landen aansluiten bij deze trend om zo meer woningen te gaan bouwen.
Deze ontwikkelingen zien wij niet terug in de sociale huursector. De woningcorporaties komen niet in beweging als het gaat om nieuw te bouwen sociale huurwoningen. De wachtlijsten blijven daardoor onnodig lang. Wij dringen er bij het college op aan de wooncorporaties te vragen, in het bijzonder Woonconcept, om zo snel mogelijk te beginnen met het bouwen van sociale huurwoningen.
Wij gaan er van uit dat het college hierbij zijn toegewezen rol binnen de Woonvisie volledig zal benutten.

Parkeren.

Al diverse jaren blijven de parkeeropbrengsten achter bij de raming. Voor de komende jaren worden de parkeeropbrengsten wederom structureel met € 140.000 verlaagd.
Wij zijn met het college van mening dat de parkeeropbrengsten realistisch geraamd moeten worden. De nu voorgestelde verlaging heeft te maken met de nieuwbouwplannen aan de Kromme Elleboog en de ontwikkelingen in het winkelaanbod (vertrek V&D ) aan De Keyserstroom.
Hoe realistisch is de nu voorgestelde raming? Graag een reactie van het college.

Wij zijn van mening dat bij de behandeling van het parkeerbeleid een onderzoek gedaan moet worden naar de huidige en toekomstige vraag naar parkeerplaatsen in Meppel. Waarbij de bezetting en de opbrengsten een belangrijke onderdeel zijn om tot realistische raming te komen.
Wij verzoeken het college dit onderzoek uit te voeren.

Toeristenbelasting.

Voorzitter,
De argumenten om de Toeristenbelasting in Meppel niet in te voeren hebben ons niet overtuigd . Mede gezien onze eerdergenoemde voorkeur voor het verhogen van de structurele opbrengsten, stellen wij voor deze belasting zo spoedig mogelijk in te voeren.
Wij dienen daarover een amendement in.

Grondexploitaties.

Het College geeft aan dat de commissie-BBV met een voorstel is gekomen voor strengere boekhoudregels voor de grondexploitaties, die bovendien aansluiten bij de regelgeving voor de vennootschapsbelasting.
Kan het College, gezien de landelijke discussie hierover globaal aangeven wat hierbij de financiële risico’s zijn?