15 mei 2017, om 20:00, Gemeentehuis Meppel | Gemeentehuis Meppel

Algemene Leden Jaarvergadering PvdA Meppel

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de PvdA Meppel. Op maandag 15 mei om 19:00 uur tot 20.00 uur op het Stadskantoor. U kunt zich tot 19:00 uur bij de ingang melden. Als u later bent kunt u contact opnemen met 06-10182777. We doen de deur dan graag voor u open.
1. Opening door voorzitter en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2016
a. Financieel jaarverslag 2016
b. Goedkeuring kascommissie
4. Begroting 2017
5. Bestuursverkiezing (kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering melden bij de voorzitter)
6. Uitreiking Rode Mug
7. Stand van zaken na de landelijke verkiezingen en de acties die bestuur en fractie nu in gaan zetten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Aansluitend vindt er een fractieoverleg plaats. Als u dat wilt kunt u hierbij aanwezig zijn. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de actuele politiek.
Sluiting fractieoverleg: uiterlijk 22.00 uur
Agenda en bijlagen sturen wij u op aanvraag toe en zijn ook aanwezig tijdens de vergadering.
Het bestuur nodigt u van harte uit.